GMH | Training Nội bộ

Tai nghe không bằng mắt thấy. Một bức tranh tựa ngàn lời nói. Trăm nghe không bằng một thấy. Những thành ngữ tương tự như này đã khiến Ký hiệu mô hình hóa quy trình kinh doanh (BPMN) trở nên rất phổ biến trên nhiều loại công việc kinh doanh, ngành và nghề nghiệp khác nhau. Nhưng chính xác thì BPMN là gì và hoạt động như thế nào?

Tóm lại, BPMN là phương thức biểu đồ dòng được tiêu chuẩn hóa cho phép bạn tạo và chia sẻ các sơ đồ dễ hiểu. Các sơ đồ này có thể mô hình hóa các bước của quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối một cách trực quan.

Mục tiêu của BPMN là giúp mọi người thấy rõ quy trình từ đầu đến cuối. BPMN giúp cung cấp lộ trình trực quan sẽ lấp đầy lỗ hổng, cho thấy trình tự của các hoạt động kinh doanh cần thiết để đi từ đấu đến cuối quy trình.

Dưới đây là một số lợi ích mà các doanh nghiệp có thể nhận được khi sử dụng BPMN:

- Giao tiếp và cộng tác dễ dàng hơn để đạt được mục tiêu
- Bản trình bày trực quan và đơn giản về các bước
- Khả năng tùy chỉnh dựa trên vai trò của bên liên quan (ví dụ: người phân tích, người tham gia quy trình, người quản lý, người phát triển, các nhóm và cố vấn bên ngoài)
- Xác định sự cố trong các quy trình có thể cần giải pháp
- Thông tin chi tiết về các vùng có thể cải thiện
- Khuyến khích kết quả chất lượng cao

Trong khóa học này, các bạn sẽ được giới thiệu, hướng dẫn, và thực hành tạo lập BPMN phù hợp với nhu cầu công việc của mình trên hệ thống ERP GMH.

Người phụ trách Phan Trần Hữu Thuận
Cập nhật gần nhất 03/01/2024
Thời gian hoàn thành 6 giờ 8 phút
Thành viên 3
 • 1. Business Process Modeling Notation (BPMN)
 • 2. Kỹ năng Giải quyết Vấn đề
  • 2.1 Introduction
  • 2.2 Hướng dẫn & Thực hành Giải quyết Vấn đề
 • 3. Quản lý Dự án với Gantt Chart
  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Quản lý Dự án với Gantt Chart ERP
 • 4. Tìm hiểu & ứng dụng mô hình Johari Window
  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Johari Window & Ứng dụng