Học viên BÙI THÁI UYÊN

Ngày học Giờ học Mục tiêu bài học Hoạt động chính Bài tập về nhà Nhận xét
Khóa học: HỌC BỔNG ASEAN/ A*STAR | Giáo viên: Thạc sỹ Lê Đình Hiếu | Môn học: SAT Math 700+
15/04/2024 17:30 - 18:30 Mục tiêu bài học 12321
Mục tiêu bài học 12321 & 123
Mục tiêu bài học 12321
Mục tiêu bài học 12321
Mục tiêu bài học 12321
Mục tiêu bài học 12321Mục tiêu bài học 12321
hoạt động chính bt về nhà Mục tiêu bài học 12321
Mục tiêu bài học 12321
Mục tiêu bài học 12321
Mục tiêu bài học 12321
Mục tiêu bài học 12321
Mục tiêu bài học 12321Mục tiêu bài học 12321
Khóa học: CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI GIÁM HỘ HỌC THUẬT" | Giáo viên: Thạc sỹ Lê Đình Hiếu | Môn học: Chiến lược chinh phục học bổng Đại học Mỹ, Anh, Úc, Sing, Canada
17/07/2022 13:30 - 14:30
19/06/2022 13:30 - 14:30
01/05/2022 13:30 - 14:30
10/04/2022 13:30 - 14:30
Khóa học: TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB) | Giáo viên: Thầy Tăng Chí Thành | Môn học: IB Math HL
04/05/2022 19:30 - 20:00
04/05/2022 18:00 - 19:30
29/04/2022 20:00 - 22:00
16/03/2022 18:00 - 19:30
16/03/2022 19:30 - 20:00
09/03/2022 19:30 - 20:00
09/03/2022 18:00 - 19:30
02/03/2022 19:30 - 20:00
02/03/2022 18:00 - 19:30
09/02/2022 17:30 - 19:30
Khóa học: TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB) | Giáo viên: Thầy Tăng Chí Thành | Môn học: IG Math
20/04/2021 18:00 - 20:00
07/04/2021 17:30 - 19:30
Khóa học: TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB) | Giáo viên: Thầy Ngô Minh Tiến | Môn học: IB Physics SL
30/04/2022 15:30 - 17:30
Khóa học: TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB) | Giáo viên: Tiến sĩ Nguyễn Phùng Thu Hằng | Môn học: IB Business/Econ SL
25/04/2022 19:00 - 21:00