Coaching 1on1 danh sách lưu trữ thư

Ảnh đại diện

Hi all, sau mỗi buổi thì coach [...]

bởi
Đoàn Thiên Phúc
- 30/05/2023 14:39:31

Hi all, sau mỗi buổi thì coachee post 1 tấm ảnh kèm các thông tin về buổi coach như sau nhé:
Coaching #[buổi thứ mấy]: [ngày]
Coach: [@coach]
Coachee: [@coachee]
Tóm tắt về những điều học được hoặc những tiến bộ bản thân cảm nhận được sau buổi coach (không cần chia sẻ về những việc cá nhân)