Bảng tin phát sinh ngoài quy trình danh sách lưu trữ thư